การสร้างทางเลือก

Image

IPTV/OTT

ให้บริการระบบ IPTV ที่ได้รับอนุญาตกระจายเสียงและโทรทัศน์ทั้งในรูปแบบมีสายและไร้สาย ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อการดำเนินการให้บริการ IPTV ผ่านช่องทางต่างๆได้ทั่วประเทศ

Send Your Enquires


Hospitality solutions

ออกแบบซอฟท์แวร์เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าในธุรกิจบริการเพื่อสร้างช่องทางในการประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงวางกลยุทธ์ในการจัดเรียงข้อมูลและการโฆษณาที่ครอบคลุมทุกช่องทางเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Send Your Enquires

Image

Image

WIFI advertisement solutions

วางระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ทไร้สายในพื้นที่บริการสาธารณะ สร้างช่องทางการโฆษณาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเสนอสิทธิประโยชน์ให้กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ครอบคลุมเครื่องมือการตลาดที่ครบวงจร

Send Your Enquires


Education solutions

สร้างโปรแกรมและอุปกรณ์เพื่อรองรับระบบการเรียนแบบ Interactive education ที่ให้ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนเทียบเท่ากับการได้เรียนในห้องเรียนจริงๆ พร้อมรวบรวมข้อมูลความรู้ต่างๆมาจัดเรียงไว้ให้เป็น Digital Library สำหรับการเชื่อมโยงในโลกแห่งการศึกษาได้อย่างทั่วถึงเพื่อการเรียนรู้ที่ง่ายดายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Send Your Enquires

Image

Image

Smart City Solutions

สร้างเมืองให้เป็น Smart City ด้วยระบบอินเตอร์เน็ทไร้สายที่ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย และรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในแต่ละพื้นที่ เช่น เบอร์โทรฉุกเฉินในสถานการคับขัน ข้อมูลการจราจร สาธารณูปโภคในบริเวณใกล้เคียง และเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณชน รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงคนหมู่มากได้อย่างไร้ข้อจำกัด พร้อมระบบ CCTV Online ระดับ HD เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยครอบคลุมทั้งพื้นที่

Send Your Enquires


Data Analytic Solutions

ระบบการจัดเก็บข้อมูลทั้งข้อมูล เช่น ข้อมูลบุคคล พฤติกรรม และอื่นๆ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำ สามารถนำข้อมูลที่ได้มาไปต่อยอดในการวางกลยุทธ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ

Send Your Enquires

Image

Image

Content solutions

บริการครบวงจรในการสร้างคอนเท้นต์ เพื่อให้เกิดเป็นเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หนัง โฆษณา อินโฟกราฟฟิค รวมไปถึงการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆเพื่อให้คอนเท้นต์มีความโดดเด่นน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

Send Your Enquires

<